Rock je slušná muzika
Vysílací studio: +420 725 844 424
ŠKWOR
Zapomenutý hříchy
Jirka Němý
Rocková noc s Jirkou Němým

Ochrana osobních údajů

Soukromí

INFORMACE PRO POSLUCHAČE, KTEŘÍ SE DOVOLAJÍ DO STUDIA ROCK RADIA

Rozhlasové vysílání programu ROCK RADIO provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 267 65 586, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8140 (dále jen „Správce“).

Osobní údaje posluchačů, kteří se dovolali do vysílání, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Za účelem splnění právní povinnosti uchovávat po dobu 30 dní záznam rozhlasového vysílaní budeme zpracovávat záznam Vašeho telefonického hovoru, který byl zveřejněn v rámci rozhlasového vysílání. V případě, že subjekt údajů ve vysílání uvede další informace obsahující osobní údaje, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat ani předávat bez náležitého informování v konkrétních případech.

U posluchačů, kteří se dovolají do studia, ale nebudou zapojení do rozhlasového vysílání, nebude hovor zaznamenán. Z důvodu ochrany před šířením nepravdivých informací mohou být u těchto subjektů zpracovávány následující údaje: telefonní číslo a jméno s příjmením (pokud byly sděleny). Jedná se o oprávněný zájem správce, jelikož zejména u podnětů posluchačů je v některých případech nutné ověřit pravdivost sdělených informací.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání a úschovu záznamů rozhlasového vysílaní,

moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní a mají přímý kontakt s volajícími.

 

Kontaktní údaje Správce:

adresa: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2

tel.: +420 222 262 019

e-mail: obchod@mms.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@rockovyradio.cz

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností MEDIA BOHEMIA a.s. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.Informace pro účastníka soutěže - ochrana osobních údajů:

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 276 04 942, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 (dále jen „organizátor“).

II. Definice

Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat výhru, tzn. za celou dobu trvání soutěže 1 výhra 1x týdně.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení, adresu a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání RockRadia, na internetových stránkách www.rockovyradio.cz to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu RockRadia je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČ: 267 65 586.

Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, podoby, hlasu, telefonního čísla. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím pověřených zpracovatelů – tj. pořadatele a společnosti RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:034 97 313.

Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutné pro účast v soutěži.

Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.

Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání RockRadia a také snímků, zvukových a obrazových záznamů, pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@rockovyradio.cz. Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.

Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.
Účastník soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v každém zaslaném obchodním sdělení).


Informace o zpracování osobních údajů - call out

Jsme rádi, že jste se rozhodli zapojit do našich průzkumů oblíbenosti rozhlasových stanic určeným posluchačům našich rádií. Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27604942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložce 11148

telefon: 224 409 719

email: obchod@mms.cz

 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@mms.cz.

  

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

 

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje 
za účelem zasílání dotazníků formou emailu pro průzkum oblíbenosti rozhlasových stanic, včetně jejich programových prvků a hudby, určeným pro posluchače rádií (dále jen "dotazník") a za účelem vyhodnocení dotazníků. Souhlas se zasíláním těchto dotazníků máte právo kdykoli odvolat, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz uvedený za tímto účelem v závěru každého jednotlivého emailu s dotazníkem nebo zasláním žádosti emailem na gdpr@mms.cz.

 

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. má zájem odměňovat účastníky průzkumu, kteří vyplňují dotazníky, a vylosovat nebo jinak předem stanoveným způsobem vybrat účastníka nebo účastníky průzkumu, kterého/které odmění předem stanovenou výhrou (dále jen „výherce“). Výherce bude mít možnost si výhru vyzvednout osobně nebo si může zvolit možnost doručení výhry na doručovací adresu, kterou za tímto účelem sdělí společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

 

Účel a doba zpracování osobních údajů

 

1) Vaše osobní údaje jméno a příjmení, emailová adresa, IP adresa, pohlaví, věk a region, ve kterém žijetebudou zpracovány na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení. Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje za účelem zasílání dotazníků a jejich následného vyhodnocení. Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje po dobu 2 let ode dne, kdy naposledy vyplníte zaslaný dotazník nebo do doby, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním těchto Vašich osobních údajů.

 

2) Váš osobní údaj doručovací adresa bude zpracováván pouze v případě, pokud se stanete výhercem a současně si zvolíte možnost doručení výhry na doručovací adresu, kterou za tímto účelem sdělíte společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. V tomto případě bude Váš osobní údaj doručovací adresa zpracováván za účelem splnění smluvního závazku, jehož předmětem je doručení výhry výherci společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Osobní údaj je zpracováván po dobu 6 měsíců ode dne, kdy Vám bude výhra odeslána. Poskytnutí tohoto osobního údaje je nutnou podmínkou pro doručení výhry, pokud se stanete výhercem a zvolíte si možnost doručení výhry na doručovací adresu, kterou za tímto účelem sdělíte společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

 

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

  1. Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení.
  2. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou třetích osob, pomocí kterých zajišťujeme zasílání dotazníků a jejich následné vyhodnocení a pro případné doručení výhry. Jedná se především o společnosti BCI Group GmbH & Co. KG, se sídlem Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig bei Nürnberg, Německo a TBSC The Brand Support Company GmbH & Co. KG, se sídlem Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig bei Nürnberg, Německo, které pro společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. zajišťují rozesílání dotazníků a následné vyhodnocení vyplněných dotazníků. Těmto společnostem budou předány za tímto účelem pouze Vaše osobní údaje emailová adresa, IP adresa, pohlaví, věk a region, ve kterém žijete. Vaše osobní údaje jméno, příjmení a doručovací adresa budou předány doručovací společnosti, pokud se stanete výhercem a zvolíte si možnost doručení výhry na doručovací adresu, kterou za tímto účelem sdělíte společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.
  3. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám za účelem nabízení služeb a zboží třetích osob.
  4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

 

Související informace o zpracování osobních údajů

Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. neprovádí automatizované rozhodování či profilování.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 

a) účely zpracování; 

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. nezískala od Vás;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., jako na správce, vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení. 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

c) pokud společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.rockovyradio.cz